KÄYTTÖEHDOT BRÄNDEILLE

Näitä Weecos Oy:n (Y-tunnus: 2484719-3; jäljempänä ”Weecos”) myyjäehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan Weecosin ja  Weecosin weecos.com -verkkopalveluun (”Palvelu”) myyjäksi rekisteröityneen tuotteiden valmistajan (”Myyjä”) välillä. Myyjän tulee olla asianmukaisesti rekisteröity elinkeinoharjoittaja (jolla on Y-tunnus tai vastaava kansainvälinen tunnus). Palvelu toimii verkkokauppapaikkana, jossa Myyjät voivat ilmoittaa tuotteitaan (”Tuote”) myytäväksi Palvelun välityksellä ja asiakkaiksi rekisteröityneet tai laskutustietonsa ilmoittaneet käyttäjät (”Asiakas”) voivat ostaa Tuotteita Myyjiltä Palvelun kautta.
 
Myyjän tulee täyttää Weecosin asettaman kriteeristön vaatimukset saadakseen luvan palvelun käyttöön. Weecos varmentaa Myyjän kelpoisuuden ja sallii tämän jälkeen Myyjän rekisteröitymisen palveluun. Myyjän tulee vastata kriteeristön kysymyksiin totuuden mukaisesti. Weecosilla on oikeus poistaa myyjä palvelusta epätotuuden mukaisten vastausten perusteella. Weecos myöntää Myyjälle oikeuden markkinoida Tuotteitaan Palvelussa näiden Ehtojen mukaisesti ja Weecosin ja Myyjän välisen Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen voimassaolon ajan. Tuotteiden ostamiseen ja niiden toimitusta koskevaan kauppaan sovelletaan erillisiä Weecosin toimitusehtoja [www].

Weecosin palveluiden käyttö edellyttää, että Myyjä hyväksyy ja noudattaa (i) näitä Ehtoja, ja (ii) hyväksyy Palvelun tietosuojaselosteen rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi, minkä jälkeen Myyjä voi käyttää Palvelua kulloinkin voimassa olevien Ehtojen mukaan.

Weecos toimii Palvelussa verkkokauppapaikan ylläpitäjänä ja huolehtii Myyjän puolesta Asiakkaan tilauksen vastaanottamisesta, laskuttamisesta, kirjallisten ja suullisten reklamaatioiden vastaanottamisesta sekä Palvelun yleisestä asiakaspalvelusta, mutta Myyjä vastaa itse oman tuotemerkkinsä asiakaspalvelusta (käsittäen mm. myyjäsivujen kautta tapahtuvan  yhteydenpidon Asiakkaisiin). Ostosopimus syntyy Palvelussa aina Asiakkaan ja Tuotteen myyvän Myyjän välille. Weecos ei ole tuotteen Myyjä, eikä Palvelussa Tuotteesta tehtävän kaupan osapuoli.

Weecos tarjoaa Myyjälle Palvelussa oman kauppasivun jonka kautta Myyjä voi myydä ja markkinoida tuotteitaan. Myyjällä on oikeus markkinoida Palvelussa vain omalla tuotemerkillään myytäviä Tuotteita (joiden tulee olla itse tai alihankintana valmistettuja). Myyjällä ei ole oikeutta markkinoida Palvelussa muiden valmistajien tuotteita. Poikkeuksena tästä ovat myyjän valikoimat korkealaatuiset käytettyinä myytävät tuotteet (vintage-tuotteet).
Palvelun käyttöoikeus velvoittaa Myyjää pitämään Tuotteita myynnissä Palvelussa. Myyjä on oikeutettu pitämään lyhyitä lomajaksoja, jolloin Myyjän kauppasivu voi olla ilman myynnissä olevia Tuotteita enintään neljä kuukautta. Mikäli tämä aika ylittyy, Weecos ottaa yhteyttä Myyjään ja neuvottelee mahdollisesta palvelun tarpeen muutoksesta. Asiakas tekee tilauksen valitsemalla haluamansa Tuotteet Palvelun ostoskoriin. 
Myyjä on velvollinen ilmoittamaan Tuotteen markkinoinnin yhteydessä hinnat, toimituskulut, toimituskohteet, arvioidut toimitusajat sekä varmistamaan oikeat arvonlisäveroprosentit. 

Asiakas tekee tilauksen valitsemalla haluamansa Tuotteet Palvelun ostoskoriin ja maksaa Tuotteet Palvelun verkkomaksupalvelun kautta. Weecosin Verkkomaksupalvelun tarjoaa Paytrail Oyj (2122839-7). Paytrail Oyj vastaa Asiakkaan ja Myyjän välisestä rahaliikenteestä sekä Asiakkaan ja Myyjän tilitietojen säilyttämisestä.

Myyjä toimittaa Tuotteet Asiakkaalle Weecosin toimitusehtojen mukaisesti ja määrittelemänsä toimitusajan puitteissa. Myyjä voi valita toimitustavaksi paketin tai kirjeen. Weecos ei vastaa perille saapumattomista tuotelähetyksistä.

Myyjällä on oikeus päättää Palvelussa myymiensä Tuotteiden hinnat. Myyjän Asiakkaille ilmoittaman hinnan tulee sisältää Myyjän käyttämä arvonlisäveroprosentti ja soveltuvan arvonlisäveron määrä. Myyjä on vastuussa siitä, että hänen tuotteisiin lisäämänsä arvonlisävero on asianmukainen. Myyjän Asiakkaille ilmoittaman hinnan tulee sisältää myös Weecosin 20 % määräinen provisio,  joka lasketaan Tuotteen verollisesta hinnasta, ja joka tuloutuu Weecosille toteutuneesta kaupasta. Perittävä provisio sisältää kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron sekä muut mahdollisesti maksutapahtumasta aiheutuvat kulut. Perittävä provisio ei sisällä kaupan peruuntumisesta aiheutuvia kuluja (kts. kohta 7. Palautukset).
Verkkomaksupalvelu Paytrail Oyj tilittää toteutuneista myynneistä saadut tulot vähennettynä Weecosin provisiolla, sekä Asiakkaan maksamat postimaksut lyhentämättöminä, suoraan Myyjän tilille noin kerran viikossa. Luottokorttitilitykset tilitetään noin kahden viikon viiveellä.

Liittyminen Palveluun maksaa Myyjille vuodessa 429 € + alv (kulloinkin voimassa oleva). Jäsenmaksu suoritetaan, kun yritys rekisteröityy palveluun tai kun uusi laskutuskausi alkaa. Jäsenyys on voimassa vuoden rekisteröitymisestä, eikä myyjä voi katkaista sitä kesken kauden. 

Jäsenyyden voi maksaa yhdessä (1), kahdessa (2) tai neljässä (4) erässä. Jos laskun ottaa useammassa kuin yhdessä erässä, suoritetaan ensimmäinen lasku rekisteröitymisen yhteydessä tai uuden laskutuskauden alkaessa. Myöhemmät erät suoritetaan 1-2 kuukauden välein. Jos laskun ottaa useammassa erässä, eristä peritään 10€ laskutuslisä. Yhdessä erässä maksettaessa laskutuslisää ei peritä.

Viivästyskorko lasketaan korkolain säännösten mukaan.

Myyjä vastaa Palvelun kautta myytyihin Tuotteisiin liittyvistä vastuista ja velvoitteista suhteessa Asiakkaisiin Weecosin toimitusehtojen mukaisesti.
Weecos vastaa palvelun toimintaan liittyvistä vastuista ja velvoitteista suhteessa Asiakkaisiin Weecosin toimitusehtojen mukaisesti.

Kuluttaja-asiakkailla on oikeus perua Palvelun verkkokaupassa tekemänsä kauppa Weecosin toimitusehtojen mukaisesti.
Kuluttaja-asiakkaan käyttäessä purkuoikeuttaan hän täyttää Weecosin verkkopalvelussa palautuslomakkeen. Weecos välittää palautusta varten tarvittavat tiedot Myyjälle. Saatuaan tuotteen myyjä hyvittää Asiakkaalle tuotteen täyden hinnan. Asiakas vastaa palautuksen toimituskustannuksista. Myyjä voi laskuttaa Weecosilta toteutuneen provision määrän vähennettynä verkkomaksupalvelun tarjoajan perimän provision määrällä (tällä hetkellä 3% tuotteen myyntihinnasta). 

Weecos tekee parhaansa, jotta palvelut olisivat Myyjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Weecos ei kuitenkaan vastaa palvelujen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Weecos ei vastaa palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluihin sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai Ehdoista muuta johdu.

Weecosilla on oikeus keskeyttää Palvelun tai sen osien tarjoaminen  muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Weecos rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.
Myyjällä ei ole oikeutta hakea vahingonkorvauksia häiriöistä ja keskeytyksistä aiheutuneista kuluista tai tulonmenetyksistä.

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja/tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa, kuten tiedot, tietokannat, ohjelmistot, data, dokumentaatio, logot, tavaramerkit, kuvamateriaali, teksti. Palveluun sisältyvän, palveluntarjoajan tuottaman aineiston tekijän- ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Weecosille ja/tai sen sopimuskumppaneille. Myyjällä ei ole ilman Weecosin ja/tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palveluun sisältyvää aineistoa. 

Myyjä ei saa käyttää Palvelua lain tai hyvän tavan vastaisella tavalla. Myyjälle annetaan mahdollisuus aineiston lähettämiseen tai levittämiseen Palvelun avulla, jolloin Myyjän tulee kohtuullisin toimenpitein varmistaa ennen aineiston toimittamista, tallentamista ja levittämistä, että aineisto (a) ei sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, (b) on sisällöltään hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa tai kunniaa ja (c) ei sisällä viruksia tai muita saastuttavia tai tuhoavia ominaisuuksia (Myyjällä oltava ajantasalla oleva virustentorjuntaohjelmisto). Weecos ei vastaa Palvelussa olevien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen käyttämisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. 

Myyjä vastaa sekä Weecosia että kolmansia kohtaan siitä, että sen Palveluun lähettämä aineisto ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta, ja ettei se sisällä mitään laitonta, oikeuksia (kuten yksityisyydensuojaa) loukkaavaa, sopimatonta taikka hyvän tavan vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, näihin kuitenkaan rajoittumatta, sekä siitä että Myyjällä on muutoinkin oikeus antaa aineisto julkaistavaksi. Myyjä myös sitoutuu kohtuullisesti avustamaan Weecosia mahdollisia ulkopuolisen tahon nostamia kanteita vastaan toteutettavassa puolustuksessa, jotka johtuvat Myyjän toimittamasta tai Myyjän Palvelun kautta levittämästä aineistoista, sekä korvaamaan Weecosille tästä aiheutuvat vahingot.

Weecosilla on oikeus käyttää Myyjän palveluun toimittamaa aineistoa kaikessa Weecosin myyntiin ja markkinointiin liittyvässä toiminnassa. Myyjillä säilyy tekijänoikeudet Palveluun latamaansa materiaaliin. Weecosilla on oikeus poistaa Palvelusta näiden Ehtojen vastaista taikka lain tai hyvän tavan vastaista sisältöä.

Weecos huolehtii parhaan kykynsä mukaan siitä, että Palvelun tietoturvan liittyvät ratkaisut ovat mahdollisimman korkealuokkaisia. Tietoverkot ja niiden kautta toteutettavat palvelut eivät ole kuitenkaan täysin tietoturvallisia. Myyjä vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja huolehtii parhaan kykynsä mukaan toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Weecosille tai kolmansille.

Weecosissa käytetään evästeitä (eng. cookie) joilla parannetaan palvelun laatua. Sivujen selaaminen ilman evästeitä voi vaikuttaa palvelun toimintaan siten, että joitain toimintoja ei voida käyttää (kuten kirjautuminen ja tuotteiden lisääminen ostoskoriin).

Myyjä sitoutuu siihen, että se tai sen suorassa tai välillisessä määräysvallassaan olevat yritykset eivät kopioi Weecosin toimintakonseptia, siinä muodossaan kun se on näihin Ehtoihin kirjattu. Mikäli Myyjä kuitenkin harjoittaa jo ennen Ehtojen allekirjoittamista kyseistä toimintaa, ei tämä kilpailukielto koske kilpailevaa toimintaa siinä laajuudessa kuin Myyjä Ehtojen allekirjoittamisen hetkellä sitä harjoittaa. Myyjä sitoutuu noudattamaan tätä kilpailukieltoa Ehtojen voimassaoloaikana.

Jos näissä Ehdoissa mainittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, Weecosista riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, Weecos vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin Myyjällä ei ole oikeutta saada korvausta Weecosilta sopimuksen rikkomisesta.

Weecos ei vastaa välillisistä vahingoista taikka muusta epäsuorasta vahingosta. Weecosin vastuu Myyjälle aiheutuneesta välittömästä vahingosta rajoittuu näiden Ehtojen mukaiseen korvaukseen. Weecosin korvausvastuun enimmäismäärä ei missään olosuhteissa voi ylittää 500 euroa. 

Nämä Ehdot ja niihin perustuva Weecosin ja Myyjän välinen Palvelun käyttöä koskeva sopimus tulee voimaan Myyjän hyväksyttyä nämä Ehdot rekisteröityessään Palveluun ja Weecosin hyväksyttyä Myyjän Palveluun, ja ovat voimassa toistaiseksi.

Osapuolet voivat irtisanoa Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen jäsenyyskauden (1 vuosi) loputtua. Weecosilla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja (mukaan lukien hinnoitteluperusteet, mutta siihen kuitenkaan rajoittumatta).  Weecos ilmoittaa näiden Ehtojen muutoksista Palvelussa ja sähköpostitse. Ehtojen muutokset tulevat voimaan Weecosin ilmoittamana ajankohtana. Myyjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi vastaamalla muutoksista kertovaan sähköpostiin. Myyjän tulee lopettaa Palvelun käyttö, mikäli Myyjä ei hyväksy muuttuneita Ehtoja.

Mikäli Myyjä ei noudata näitä Ehtoja (ja niissä mainittuja Myyjän velvollisuuksia) tai toimii muutoin Ehtojen vastaisesti, on Weecosilla oikeus sulkea Myyjän käyttäjätili Palvelussa, joko väliaikaisesti tai pysyvästi, Myyjän toiminnan ja/tai laiminlyöntien vakavuus huomioon ottaen.

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
Mahdolliset Palveluun liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Weecosin ja Myyjän välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolten välisiä erimielisyyksiä ei saada ratkaistua neuvotteluissa, erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.